Make your own free website on Tripod.com
Viên Chiếu

Viên Chiếu thiền sư (999 - 1091) tên là Mai Trực, người đất Phúc Đường, huyện Long Đàm, là cháu của Hoàng Hậu Linh Cảm ( mẹ vua Lư Thánh Tông ).Thuở nhỏ thông minh, lanh lợi và rất chăm học. Sư theo học thầy là Sư Định Hương ở núi Ba Tiêu . Trong ṿng ba năm lĩnh hội được rất sâu về Phật học, lại có tài thuyết pháp, khi ra kinh đô có rất đông học tṛ theo học. Sư đứng ở vị trí đầu thế hệ thứ bảy ḍng thiền Quan Bích.Tâm Không

Thân như tường bích dĩ đồi th́,
Cử thế thông thông thục bất bi .
Nhược đại tâm không vô sắc tướng,
Sắc không ẩn hiện nhậm suy di .

Tâm Không

Thân nầy vách đổ tường xiêu,
Buồn lo tất bật bao nhiêu cho cùng .
Tâm không ví hiểu là không
Sắc không dời đổi mặc ḷng sắc không .

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)