Make your own free website on Tripod.com


Tiếng kêu

Có người hỏi Khổng Tử :
-Ðúc đồng làm chuông , đẽo gỗ làm dùi , lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong boong , thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay đồng kêu ?
-Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu , gõ vào chuông kêu , thế thì tiếng kêu ở đồng .
-Lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không kêu , thế thì tiếng kêu có chắc ở đồng mà ra không?
-Ðồng tiền đặc , cái chuông rỗng , vậy tiếng kêu ở đồ vật rỗng mà ra .
-Lấy gỗ , lấy bùn làm chuông, đánh không ra tiếng , thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không ?