Make your own free website on Tripod.com


<<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Thiền Ngôn

Đạo gia là người khinh ra mặt tất cả mọi giá trị đă dược mọi người chấp nhận . Họ cũng đâu sợ vượt qua luật lệ xă hội . Nhân đó họ mới tự do . Họ cũng hoàn toàn tự do đối với bản thân, v́ họ là người đă vượt khỏi thị dục cùng ư niệm của chính ḿnh . Cặp mắt của hiền triết mở rộng , không bao giờ t́m cách dối ḿnh .

Jean Grenier

Không giữ lại ǵ cả nơi ḷng ḿnh th́ lấy ǵ gọi là kư ức . Ḷng được hư không th́ tự nhiên trong sáng, cần ǵ phải lao tâm nhọc sức.

Tăng Xán

Bất cứ cái ǵ gọi là học thức đều thuộc về quá khứ : nó tịnh , nghĩa là đă chết . Một vật sống , trái lại, luôn luôn thay đổi , nó biến đổi từng phút , từng giây trong khoảnh khắc .

Krishnamurti

Hễ c̣n bị ảnh hưởng của quá khứ , ta không bao giờ gặp được cái mới .

Krishnamurti

Nếu ta bảo, đâu có ǵ mới lạ , ấy là ta nh́n đời với những thành kiến đă qua .

Krishnamurti

Càng học càng thêm sự hiểu biết theo kẻ khác . Càng theo Đạo càng bớt sự hiểu biết theo kẻ khác .

Lăo Tử