Make your own free website on Tripod.com
Thẳng vai
( Salamba Sarvangasana )


Nằm ngửa xuống đất .
Hít sâu vào đồng thời đưa thẳng hai chân lên cao .
Thở ra . Thân mình chịu lên hai vai và hai tay .
Giữ thế nầy vài giây .
Hít thở nhẹ nhàng .